۱ سبد خرید

BIM Dictionary

BIM Dictionary

دیکشنری بیم:

A
 1. Analysis : فرآیند تجزیه و تحلیل مدل برای اهداف مختلف یا جدولی از نتایج تحلیل مدل.
 2. Archive : جزء محیط داده مشترک ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 3. As-built : نقشه‌ها و مستنداتی که انحراف از اطلاعات مربوط به طراحی را در پایان ساخت پروژه تعریف می‌کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 4. As-constructed : نقص و انحراف در مدل طراحی شده را در حین ساخت تعریف می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 5. Asset : دارایی واقعی که ارزش بالقوه یا بالفعل برای یک سازمان دارد. ( طبق تعریف BS 1192-4:2014 ).
 6. Asset Information Management : مدیریت داده ها و اطلاعات مربوط به دارایی یک سازمان برای پشتیبانی از اهداف و نتایج سازمانی. ( طبق تعریف BS 1192-3:2014 ).
 7. Asset Information Model (AIM) : مدل داده ها و اطلاعات دارایی یک سازمان که در سطح مورد نیاز برای پشتیبانی از سیستم مدیریت دارایی نگهداری می شود. ( طبق تعریف BS 1192-3:2014 ).
 8. Asset Information Plan : برنامه اطلاعات دارایی، برنامه اطلاعاتی خاص برای مدل که درمدیریت، نگهداری و بهره برداری از دارایی استفاده می شود.( طبق تعریف CIC  : بخشی از خدمات مدیریت اطلاعات ).
 9. Asset Information Requirements (AIR) : پیش نیازهای اطلاعات دارایی ، اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای بهره برداری در طول عمر و مدیریت یک دارایی ساخته شده. ( طبق تعریف BS 1192-3:2014 ).
 10. Attribute : قطعه ای از داده های یک مدل که توصیف جزئی از یک شی دارد. رفتار و هویت منحصر به فرد ، یعنی چیزی که می توانیم درباره آن فکر کنیم یا صحبت کنیم ، مانند یک دیوار.
 11. Activity Based Scheduling (ABS) : یک روش برنامه ریزی  ( به عنوان مثال : روش مسیر بحرانی ) بر اساس فعالیت ها ، مدت زمان و وابستگی های متقابل آنها.
B - C
 1. Bill of Quantities (BQ) : سندی است که توسط یک مشاور هزینه تهیه میشود که حاوی برآورد هزینه مقادیر پروژه توسط نقشه ها و مشخصات موجود در اسناد مناقصه است.
 2. BIM Wash : اصطلاحی است که استفاده یا ارائه محصولات یا خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان را توصیف می کند.
 3. BIM Collaboration Format (BCF) : فرمت همکاری BIM
 4. BIM Coordinator : هماهنگ کننده BIM
 5. BIM Maturity Index (BIMMI) : شاخص بلوغ BIM ، یک چارچوب بهبود فرآیند است با پنج سطح بلوغ : آغازین ، تعریف شده ، مدیریت شده ، یکپارچه ، بهینه.
 6. Building Information Model : یک نمایش دیجیتالی از ویژگی های فیزیکی و عملکردی پروژه.
 7. Building Information Modelling : فرایند طراحی، ساخت یا بهره برداری از یک ساختمان یا دارایی با استفاده از اطلاعات شی گرا الکترونیکی. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 8. Building Information Modelling Execution Plan (BEP) : برنامه اجرایی BIM ، طرحی است که توسط مشاور BIM  برای توضیح چگونگی انجام جنبه های مختلف مدل سازی اطلاعات یک پروژه تهیه میشود.(بر اساس EIR  طراحی میشود).
 9. Clash Detection : تشخیص تداخل های احتمالی بین عناصر در مدل اطلاعات ساختمان است که در غیر این صورت مطلوب یا قابل ساخت در محل نیست.
 10. Clash Rendition (CR) : تفسیر تداخل ها در مدل اطلاعات ساختمان.
 11. Common Data Environment (CDE) : محیط داده مشترک ، محیطی مشترک برای جمع آوری ، مدیریت و انتشار  اسناد ، مدل های گرافیکی و داده های غیر گرافیکی برای کل تیم پروژه.
 12. COBie (Construction Operation Building information exchange) : اطلاعاتی که برای راه انداری ، بهره برداری و نگهداری یه پروژه اغلب در قالب یک فرمت باز مثل IFC  برای ارائه به کارفرما در خصوص مدیریت امکانات و سیستم های مدیریت دارایی استفاده میشود.
 13. Common Co-ordinates : روشی برای شناسایی مکان مدل ها یا ساختمان ها در رابطه با یک نقطه توافق شده خاص است. این نقطه می تواند مختصات جهانی یا محلی باشد و باید مشخص شود که کدام مورد استفاده شده است.
 14. Component : یک عنصر ساختمانی منحصر به فرد که میتواند به پروژه وارد شود به صورت مداوم تکرار شود مثل دیوار ، هسته اصلی پله ، مبلمان ، پنل های نما و…
 15. Component Grade : میزان جزییاتی است که هر عنصر ساختمانی نسبت به آن مدل شده است.
D - I
 1. Data : اطلاعات ذخیره شده اما هنوز تفسیر یا تجزیه و تحلیل نشده است. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 2. digital Plan of Work (dPoW) : برنامه ای کلی از مراحل، نقش ها، مسئولیت ها، دارایی ها و ویژگی ها است که به شکل قابل محاسبه در دسترس است. ( طبق تعریف PAS 1192-4:2014 ).
 3. Earned Value Analysis (EVA) : روشی برای اندازه گیری عملکرد پروژه است که هزینه، زمان و محدوده را یکپارچه می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 4. Electronic Document Management System (EDMS) : سیستمی برای ذخیره، بازیابی، اشتراک گذاری و یا مدیریت اسناد الکترونیکی است. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 5. Element  : بخشی از واحد ساختمانی است که به خودی خود یا در ترکیب با سایر بخش‌ها ، وظیفه ساخت را انجام می‌دهد. ( طبق تعریف ISO 12006-2:2001 – 2.7).
 6. Employer’s Information Requirements (EIR) : سندی است که اطلاعاتی را که باید تحویل داده شود، و استانداردها و فرآیندهایی که باید توسط مشاور BIM به عنوان بخشی از فرآیند تحویل پروژه اتخاذ شود، تنظیم می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 7. Energy Analysis : عمل یا فرآیند تحلیل مدل از نقطه نظر انرژی.
 8. Engineer to order (ETO): قطعات مهندسی برای سفارش
 9. Entity : مترادف کلمه Object  است. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 10. Facility Management (FM) : مدیریت تسهیلات
 11. Fabrication Model : یک مدل اطلاعات ساختمان که شامل اجزایست که برای ساخت مناسب هستند. این یک توسعه از مدل طراحی کامل است که جزئیات بیشتری را شامل می شود.
 12. Federated Model  : مدلی متشکل از مدل های جداگانه ولی متمایز است. (CIC BIM Protocol. First Edition. 2013)
 13. Generic Object : یک نوع شی است که برای استفاده در مراحل طراحی زمانی که شی به یک محصول تبدیل نمی شود در نظر گرفته شده است.
 14. Industry Foundation Classes (IFC)  : یک فرمت فایل مبتنی بر شی با مشخصات خنثی و بازاست برای تسهیل قابلیت همکاری در دیسیپلین های مختلف مثل معماری، ساز ، مکانیک ، ساخت و…
 15. Information Delivery Manual (IDM)  : راهنمای تحویل اطلاعات.
 16. Integrated Building Information Modeling (IBIM)  : مدلسازی یکپارچه اطلاعات ساختمان.
 17. Integrated Project Delivery (IPD) : مدیریت تسهیلات یکپارچه . یک اتحاد مشترک از افراد، سیستم‌ها، ساختارها و شیوه‌های کسب‌وکار در فرآیندی است که استعدادها و بینش‌های همه شرکت‌کنندگان را برای بهینه‌سازی نتایج پروژه، افزایش ارزش برای مالک، کاهش ضایعات و به حداکثر رساندن کارایی در تمام مراحل طراحی، ساخت ، بهره‌برداری و ساخت و ساز حاصل میکند.
L - O
 1. Lean : محصولیست که بر ارائه ارزش برای کارفرما و حذف تمام فعالیت های غیر ارزش افزا ، با استفاده از یک گردش کار کارآمد متمرکز است. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 2. Levels of Definition : سطح تعریف جزییات اطلاعات مدل.
 3. Level of Detail : سطح جزییات مورد نیاز برای یک مدل.
 4. Level of Development (LOD) : سطح توسعه عناصر مدل.
 5. Level of Information (LOI) : سطوح اطلاعات مدل.
 6. Level of Measurement : کامل بودن و دقت اندازه گیری مجازی در مقایسه با ویژگی های فیزیکی و عملکردی شی واقعی.
 7. Levels of Model Detail : شرح محتوای گرافیکی مدل ها در هر یک از مراحل تعریف شده. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 8. Levels of Model Information : توصیفی از محتوای غیر گرافیکی مدل ها در هر یک از مراحل تعریف شده. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 9. ‘Lonely BIM’ : یک مدل سه بعدی غیر مشارکتی است که توسط یک طراح تولید شده است.
 10. Maintainer : فرد، بخش یا سازمانی است که توسط مالک یا اپراتور دارایی برای انجام تعمیر و نگهداری آن درگیر شده است. ( طبق تعریف PAS 1192-3:2014 ).
 11. Master Information Document Index (MIDI) : شاخصی است که فهرست دقیقی از محصولات قابل تحویل برای یک پروژه را مشخص می کند.
 12. Master Information Delivery Plan (MIDP)  : برنامه اولیه برای زمانی است که اطلاعات پروژه باید آماده شود.
 13. MEP Model : مدلی است که صرفاً از اجزای مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی ساخته شده است.
 14. Model Element Author (MEA) : مسئول توسعه محتوای یک عنصر مدل تا سطح مورد نیاز، برای مرحله خاصی از پروژه.
 15. Model Production and Delivery Table (MPDT) : جدول تحویل و تولید مدل.
 16. Model User  : به هر فرد یا نهادی اطلاق می شود که مجاز به استفاده از مدل در پروژه است، مانند تجزیه و تحلیل، برآورد یا زمان بندی.
 17. Model View Definition (MVD) : تعریف چشم انداز مدل.
 18. Model-Based Collaboration: همکاری بر پایه مدل.
 19. OGC Gateway Process : فرآیندی است که برنامه ها و پروژه ها را در نقاط کلیدی تصمیم گیری ، در چرخه حیات آنها بررسی میکند.
 20. Open BIM :  یک فرایند مشارکتی بدون در نظر گرفتن قالب یا نرم افزار خاص در طول حیات یک پروژه یا دارایی است. این فرایند مبتنی بر استانداردهای باز (IFC ,BCF) است که به ذینفعان مختلف امکان می دهد داده های خود را با هر نرم افزار سازگار BIM به اشتراک بگذارند.
 21. Organisational information requirements (OIR) : اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان است. ( طبق تعریف PAS 1192-3:2014 ).
P - Z
 1. Parameters : متغیرهایی هستند که در یک تابع یا معادله برای تخصیص مقادیر استفاده می شوند: مختصات، ابعاد، مواد، فاصله، زاویه، رنگ، قیمت واحد، ضریب انرژی و…
 2. Placeholder : یک نمایش ساده یا عمومی از یک شی سه بعدی است. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 3. Point Cloud : مجموعه ای از رئوس در یک سیستم مختصات سه بعدی است. این رئوس معمولاً با مختصات X، Y و Z تعریف می شوند و معمولاً به عنوان نماینده سطح خارجی یک جسم در نظر گرفته شده اند. ابرهای نقطه ای اغلب توسط اسکنرهای سه بعدی ایجاد می شوند. این دستگاه ها به صورت خودکار تعداد زیادی از نقاط روی سطح یک جسم را اندازه گیری می کنند و اغلب یک ابر نقطه را به عنوان فایل داده خروجی می دهند. ابر نقطه نشان دهنده مجموعه نقاطی است که دستگاه اندازه گیری کرده است.
 4. Project Information Model (PIM) : مدل اطلاعاتی است که در مرحله طراحی و ساخت یک پروژه ایجاد شده است که شامل اسناد، اطلاعات غیر گرافیکی و اطلاعات گرافیکی است که پروژه تحویل شده را تعریف می کند.( مدل اطلاعاتی است که در مرحله طراحی و ساخت یک پروژه توسعه یافته است).
 5. Project Implementation Plan (PIP) : برنامه اجرای پروژه.
 6. Publicly Available Specification (PAS) :  مشخصات در دسترس عموم.
 7. RAG report : گزارشی است که مجموعه ای از ارزیابی ها را به صورت قرمز (تأیید نشده)، کهربایی (نیاز به بهبود) یا سبز (تأیید شده) خلاصه می کند.
 8. Record Model : نسخه نهایی مدل دیجیتالی که توسط تیم سازنده برای ساخت ساختمان استفاده شده است.
 9. Revision : برای بازبینی اسناد، نقشه ها و فایل های مدل استفاده می شود. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 10. Soft Landings : واگذاری درجه یک دارایی ساخته شده از تیم طراحی و ساخت برای امکان آشنایی ساختار یافته با سیستم ها و اجزا و تنظیم دقیق کنترل ها و سایر سیستم های مدیریت ساختمان. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 11. Specified Models : به معنای مدل یا مدل هایی است که عضو تیم پروژه باید همانطور که در جدول تولید و تحویل مدل مشخص شده است تحویل دهد.
 12. Supplier Information Modelling Assessment Form : فرمی است که توانایی و تجربه یک تامین کننده برای انجام مدل سازی اطلاعات در یک محیط مشارکتی را منتقل می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 13. Supplier Information Technology Assessment Form فرمی است که توانایی و منابع فناوری اطلاعات یک تامین کننده برای تبادل اطلاعات در یک محیط مشارکتی را منتقل می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 14. Supply Chain Capability Assessment Form : فرمی است که منابع انسانی و توانایی فناوری اطلاعات هر سازمان را در یک زنجیره تامین خلاصه می کند. ( طبق تعریف PAS 1192-2:2013 ).
 15. Task Information Delivery Plan (TIDP) : طرح کار تحویل اطلاعات.
 16. Uniclass (Unified Classification for the Construction Industry) : سیستم طبقه بندی یکسان شده.
 17. Work In Progress (WIP) : کار در حال انجام.
 18. Zone : مجموعه ای نامگذاری شده از فضاها (موقعیت ها) است که یک ویژگی خاص مانند فعالیت، دسترسی یا مدیریت را به اشتراک می گذارد

Rating 3.50 from 2 votes

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید